Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

YB-2L kiçi telekeçilik ideýalary ýüz dokumasy kagyz bukulýan maşynyň bahasy

Gysga düşündiriş:

Tissüz dokumasy kagyz maşyn, kagyz üçin hünär enjamydyr.
Taýýar önümiň görnüşi: softumşak kagyz, guty kagyz öndürip biler (diňe dürli gaplaýyş maşynlary ulanylýar, kagyz maşynlary birmeňzeş), ýumşak kagyz maşgala durmuşynda ulanylyp bilner, göterip ýa-da sumka Çap edilen mahabatlar myhmanhanalar tarapyndan ulanylýar;guty kagyz ýangyç stansiýalarynda, KTV-lerde we restoranlarda mahabat üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

s

ýüz dokuma maşyny (1)

Kagyz maşyn, kagyz üçin hünär enjamy.Kesilen kagyz kagyzy spiral pyçak rulony bilen kesilýär we biri-birine bagly görnüş kagyz çekmek üçin zynjyr görnüşli gönüburçly polotensa bukulýar.Önümiň ulanylyşy: Kagyz maşyny kagyzy epýär we kesýär, çig mal adamlaryň ulanmagy üçin "N" görnüşli kagyz polotensasyna bukulýar.

Zähmet gerek:Kiçijik kagyz maşyn bir adam, uly kagyz maşyn iki adam talap edýär.
Sahypany talap edýär:50-200 inedördül metr (önümçilik meýdany, ammar meýdany) (berk kagyz gözegçiligi, iň ýokary tozansyz ussahana).
Çig malyň ulanylyşy:Kiçijik kagyz maşyn kagyzy ulanyp biler (uly kagyz kagyz kesýän maşyn arkaly kesilýär).Uly kagyz maşyny gönüden-göni uly kagyz ýüzünde bolup biler.
Taýýar önümiň görnüşi:Softumşak kagyz, guty kagyz öndürip biler (diňe dürli gaplaýyş maşynlary ulanylýar, kagyz maşynlary birmeňzeş), ýumşak kagyz maşgala durmuşynda ulanylyp bilner, göterip ýa-da sumka Çap edilen mahabatlar myhmanhanalar tarapyndan ulanylýar;guty kagyz ýangyç stansiýalarynda, KTV-lerde we restoranlarda mahabat üçin ulanylyp bilner.

dokuma maşyny (19)

Önümiň parametrleri

Maşyn modeli YB-2L / 3L / 4L / 5L / 6L / 7L / 10L
Haryt ölçegi (mm) 200 * 200 (Beýleki ululyklar bar)
Çig kagyzyň agramy (gsm) 13-16 gsm
Içerki kagyz φ76.2mm (Beýleki ululyklar bar)
Maşyn tizligi 400-500 sany / setir / minut
Roller ahyry Düwürtik rolik, ýüň rolik, rezin rolik, polat rolik
Kesiş ulgamy Pnewmatiki nokat kesildi
Naprýa .eniýe AC380V, 50HZ
Dolandyryjy Elektromagnit tizligi
Agram Modeliň we konfigurasiýanyň hakyky agramyna baglylykda

Önümçilik usuly

s

Iş ýörelgesi

Süýşmek ulgamy:Ol guşak guşakdan, tigirden we iş plastinkasyndan durýar.Iş plastinkasynda önümi sazlamak üçin önümiň ululygyny sazlaýjy enjam bar.
Gatlamak we emele getirmek:Esasy hereketlendirijiniň işlemegi bilen, eplenýän manipulýatoryň eplenýän gol mehanizmi gabat gelýär, ýawa burçy, sazlanyp bilinýän goluň ýagdaýy we birleşdiriji çybygyň uzynlygy sazlanýar (düzedişden soň bukulma formasy zerur däl).
Nädogry hasaplamak we ýygnamak:Hasaplaýyş gözegçisiniň býudjetini sazlaň.San kesgitlenen baha ýetende, röle gutarnykly çykyş platasynyň süýşmegini öndürmek üçin silindri herekete getirýär.

Aýratynlyklary

1. Tutuş çykyşy awtomatiki hasaplamak we bölmek;
2. Spiral kesiji bedeniň gyrkylmagy, wakuum adsorbsiýasynyň bukulmagy;
3. Basgançakly tizligi kadalaşdyrmak, esasy kagyzyň ýokary we pes dartyşlygyna uýgunlaşyp biler;
4. Elektroniki gözegçilikde saklanýan pnewmatik, işlemek aňsat;
5. Müşderiniň marketingini ýeňilleşdirmek üçin önümiň giňligi sazlanyp bilner;
6. Kagyz ýüzüniň togalanýan nagyş enjamyny, aç-açan nagşy we çeýe bazar islegini goldamak.(nagyş myhman tarapyndan saýlanýar)
7. Iki reňkli flexografiki çap enjamyny açyk nagyşlar bilen goldamak.

Has giňişleýin maglumat

s

s


  • Öňki:
  • Indiki: