Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

1 * 4 galyndy Kagyz pulpasy galyp guratýan ýumurtga gap-gaç ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyk:

1. pes maýa goýum, ýokary girdeji, kiçi telekeçilik üçin amatly

2. Daşky gurşaw taýdan arassa, hapa suwlar gaýtadan işlenip bilner, hapalanma ýok

3. Easyeňil işlemek, gurnama zerurlygy ýok

4. Pes energiýa sarp etmek

5. Galyndy çalşylanda, soňky önüm düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ýumurtga gaplaýjy maşyn (10)

Eggumurtga gaplaýyş maşynlarymyz, gapakly ýumurtga tarelkasy, 30 sany ördek ýumurtga gapagy, Miwe çüýşesi, çakyr çüýşesi, kubok çüýşesi, ekt ýaly köp sanly programmada ulanylýar.
Eggumurtga tarelkasynyň aýratyn görnüşini ýasamak isleseňiz, bize dizaýn çyzgylaryny ýa-da nusgalaryny iberip bilersiňiz .Biziň inersenerlerimiz müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn ederler.Kompaniýanyň nyşanyny ýumurtga tarelkasynda düzmek isleseňiz, bizem edip bileris.
Dörediji maşynlarymyz ösen PLC programmirläp bolýan kontrolleýeri kabul edýärler;ýokary hilli elektron enjamlaryny we pnewmatiki komponentleri saýlamak;performanceokary öndürijilikli we uzak ömri bolan poslamaýan polatdan ýasalan barrelleri ulanmak.Has giňişleýin talaplar üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Geljekde has giňişleýin öwreneliň!

Spesifikasiýa
Bellik:
1. Has köp tabak, suwy az ulanmak
2. Kuwwat, guradyjy çyzygy öz içine almaýan esasy bölekleri aňladýar
3. fuelangyjyň ulanylyşynyň ähli mukdary 60% bilen hasaplanýar
4. ýekeje guradyjy çyzygyň uzynlygy 42-45 metr, goşa gatlak 22-25 metr, köp gatlak çukur meýdanyny tygşytlap biler

ýumurtga gaplaýjy maşyn (13)

Önümiň parametrleri

Maşyn modeli YB-3 * 1 YB-4 * 1 YB-3 * 4 YB-4 * 4 YB-4 * 8 YB-5 * 8
Göwrüm (kompýuter / sag) 1000 1500 2000 2500 3000 5000
Jemi kuwwat (KW) 32 45 58 78 80 85
Kagyz sarp edilişi (kg / sag) 120 160 200 280 320 400
Suw sarp edilişi (kg / sag) 300 380 450 560 650 750
Iş meýdany (inedördül metr) 45 45 80 80 100 100

Önüm aýratynlyklary

Önümiň 3D shemasy

s3

Pulpa ulgamy
Galyndy kagyzy we suwy siňdiriji maşyna iýmitlendiriň we takmynan 20 minut ýokary konsentrasiýa garylandan soň, pulpa bolýar
saklamak we garyşdyrmak üçin pulpa ammaryna awtomatiki usulda daşalýar.Soň bolsa süýümli tank bilen daşalýar
süýümli nasos we zerur yzygiderlilige garyşdyryp, soňra emele getiriji maşyna äkidildi.

Galyp ulgamy
1. Kebşirleýiş maşyny, galyplaýjy maşynyň galypyna siňdirilen pulpany, galyp maşynynyň galypyna siňdirýär we wakuum ulgamynyň sorulmagy arkaly pulpany galyplaýjy maşynyň galypyna siňdirýär we artykmaç suwy gaz-suw bölünişigine siňdirýär. tank.Suw nasosy saklamak üçin howuza sorulýar.
2. Dörediji maşynyň galyndysy süýümi siňdirip, emele getirenden soň, emele getiriji maşynyň manipulýatory taýýar önümi çykarýar we guradyjy konweýer kemerine iberýär.

s3


  • Öňki:
  • Indiki: