Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

Kiçi telekeçilik üçin ýumurtga tarelkasynyň pulpasyny ýasaýan maşyn

Gysga düşündiriş:

3 × 4 ýumurtga gaplaýjy maşyn, abraziw emele getirişiň 4 görnüşi we geçiriji abraziwiň bir wersiýasy bolan geçiriji maşyn.Bir gezekde 2500 enjam öndürýär.Şablonyň uzynlygy 1200 * 500, abraziwiň täsirli ululygy 1000 * 400.Eggumurtga gaplaryny, ýumurtga gutularyny, kofe gaplaryny we beýleki önümçilik gaplamalaryny öndürip biler. Bir minutda galyndylaryň ýapylmagynyň sany 12-15 esse, bir wersiýada 3 sany ýumurtga çüýşesi öndürilip bilner (beýleki önümler şoňa görä hasaplanýar) hakyky ululygy) .Bu maşyn tizligi sazlaýan hereketlendiriji we indeksleýji, sazlanylýan tizlik we aňsat işlemek bilen enjamlaşdyrylandyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

ýumurtga gaplaýjy maşyn (25)

3x4 ýumurtga tarelkasy maşyn, kiçi göwrümli maşgala ýa-da ussahana önümçiligi üçin amatly sagatda 2000 bölek ýumurtga gaplaryny öndürip biler.Az çykarylyşy sebäpli, müşderileriň köpüsi çykdajy artykmaçlyklaryny almak üçin göni gün şöhlesini guratmagy kabul edýärler.Eggumurtga tarelkasyny galyndyda geçirmek üçin guradyjy rafdan el bilen ulanyň, soňra bolsa ýumurtga tarelkasyny guratmak üçin guramak howlusyna iteklemek üçin trolleý ulanyň.Howanyň şertlerine görä, adatça 2 günüň içinde gurar.

Guradylandan soň, el bilen ýygnalyp, çyglylyga garşy bejermek üçin plastik paketlere gaplanýar, gaplanýar we ammarda saklanýar.Kagyz tarelkasynyň ýumurtga çüýşesiniň çig maly galyndy kitap kagyzy, galyndy gazetleri, galyndy kagyz gutulary, çaphana we gaplaýyş zawodlaryndan her dürli galyndy kagyz we kagyz bölekleri, kagyz fabriginiň guýrugy galyndylary we ş.m. Bu ýumurtga üçin zerur operatorlar tarelka enjamlarynyň modeli 3-5 adam: urulýan ýerde 1 adam, emele gelen ýerde 1 adam we guradyjy ýerde 1-3 adam.

ýumurtga gaplaýjy maşyn (2)

Önümiň parametrleri

Maşyn modeli 3 * 1 4 * 1 3 * 4 4 * 4 4 * 8 5 * 8
Hasyl bermek (p / sag) 1000 1500 2000 2500 4000 5000
Galyndy kagyzy (kg / sag) 120 160 200 280 320 400
Suw (kg / sag) 300 380 450 560 650 750
Elektrik togy (kw / sag) 32 45 58 78 80 85
Iş ussahanasy 45 80 80 100 100 140
Guramak meýdany Gerek däl 216 216 216 216 238

Enjamlaryň prosesi akymy

1. Pul ulgamy
.
. Amatly pulpa sazlanandan soň, galyp ulgamynda ulanmak üçin pulpa üpjün ediş tankyna ýerleşdirilýär.
Ulanylýan enjamlar: süýşüriji maşyn, gomogenizator, nasos nasosy, titreýän ekran, süýşüriji maşyn

s3

2. Galyp ulgamy
(1) Pulpa üpjün ediş tankyndaky pulpa emele getiriji maşyna berilýär we pulpa wakuum ulgamy tarapyndan adsorbsiýa edilýär.Pulpa, galyndylary emele getirmek üçin enjamdaky galypdan geçýär we ak suw wakuum nasosy bilen adsorbsiýa edilýär we howuza yzyna iberilýär.
2
Ulanylýan enjamlar: emele getiriji maşyn, galyp, vakuum nasosy, otrisatel basyş tanky, suw nasosy, howa kompressory, galyndy arassalaýjy maşyn

s3

3. Guradyş ulgamy
(1) Tebigy guratma usuly: Önümi guratmak üçin göni howa we tebigy ýele bil baglaň.

s3

(2) Adaty guratma: kerpiç tuneli peç, ýylylyk çeşmesi tebigy gazdan, dizelden, kömürden we gury agaçdan saýlanyp bilner l Suwuklandyrylan nebit gazy ýaly ýylylyk çeşmeleri.

s3

.

s3


  • Öňki:
  • Indiki: