Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

Awtomatiki galyndy kagyz pulpa ýumurtga çüýşesi öndürýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Kagyz ýumurtga gapagy maşyn, çig mal galyndy kagyzlaryny ýumurtga tarelkasyna / karton / guty, çüýşe saklaýjy, miwe gapagy we aýakgap örtügi we ş.m. gaýtadan işlemek üçin ulanylýar. Bütin önümçilik bir önümçilik liniýasy bilen tamamlanar.Bu önümçilik liniýasynda olaryň esasy hereketlendirijisi üç görnüşe eýe: özara jogap görnüşi, Tumblet görnüşi we aýlanyş görnüşi, iş usuly başga.Adatça aýlanma görnüşli maşynyň kuwwaty has uludyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

jikme-jiklik (2)

4x4 ýumurtga tarelkasy maşyn, deprek görnüşli maşyn bolup, 4 sany plastinka galyplary we 1 plastinka abraziw gurallary geçirýär.Bir gezekde 3000 bölek enjam öndürýär.Şablonyň uzynlygy 1500 * 500mm, galybyň täsirli ululygy 1300 * 400mm.Eggumurtga gaplary, ýumurtga kartonlary, kofe gaplary, miwe gaplary, çüýşe gaplar, elektron gurallar, asma we önümçilik gaplamalary ýaly ekologiýa taýdan arassa pulpa önümlerini öndürip biler. Bir minutda galyndylaryň ýapylýan wagty 12-15 esse, 4 ýumurtga gaplar bir tagtada öndürilip bilner (beýleki önümler hakyky ululygyna görä hasaplanýar).

Bu enjam, sazlanylýan tizlik we aňsat işlemek bilen tizligi sazlaýjy hereketlendiriji we indeks bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu ýumurtga tarelkasynyň enjam modeli üçin zerur operatorlar 4-5 adam: urulýan ýerde 1 adam, emele gelen ýerde 1 adam, we guradyjy ýerde 2-3 adam. Esasy çig mal kitap kagyzy, gazetler, kartonlar, her dürli galyndy kagyzlar, karton zawodlaryndan we çap zawodlarynda gaplaýyş zawodlaryndan galyndy kagyz bölekleri, kagyz fabriklerinden guýruk galyndylary we ş.m.

jikme-jiklik (1)

Önümiň parametrleri

Model YB-1 * 3 YB-1 * 4 YB-3 * 4 YB-4 * 4 YB-4 * 8 YB-5 * 8 YB-6 * 8
Göwrüm (kompýuter / sag) 1000 1500 2500 3500 4500 5500 7000
Galyp mukdaryny emele getirmek 3 4 12 16 32 40 48
Jemi kuwwat (kw) 40 40 50 60 130 140 186
Elektrik sarp etmegi (kw / sag) 28 29 35 42 91 98 130
Işçi 3-5 4-6 4-6 4-6 4-6 5-7 6-8

Aýratynlyk artykmaçlygy

1. Öý eýesi 0 ýalňyşlyk bilen enjamyň işleýiş takyklygyna ýetmek üçin Taýwan dişli bölüji tehnologiýasyny kabul edýär.
2. eggumurtga tarelkasynyň esasy maşyn bazasy galyňlaşdyrylan 16 # kanal polady kabul edýär we hereketlendiriji şahasy 45 # tegelek polat bilen takyk işlenýär.
3. Esasy hereketlendirijili podşipnikler hemmesi Harbin, Watt we Luo podşipniklerinden ýasalýar.
4. hosterleşýän ýeriň ýerleşiş slaýdy, ýylylyk bejergisinden soň 45 # polat plastinka bilen kebşirlenýär.
5. Çalt nasoslar, suw nasoslary, vakuum nasoslary, howa kompressorlary, hereketlendirijiler we ş.m. içerki ýokary hilli markalardan ýasalýar.

s

s

Bellik:
★.Equipmenthli enjam şablonlary müşderiniň hakyky talaplaryna laýyklykda ululykda düzülip bilner.
★.Equipmenthli enjamlar milli standart polat bilen kebşirlendi.
★.Möhüm geçiriş bölekleri import edilýän NSK podşipnikleri bilen dolandyrylyp bilner.
★.Esasy hereketlendiriji sürüjisi agyr ýükli ýokary takyklyk reduktoryny kabul edýär.
★.Positionerleşýän slaýd çuňňur gaýtadan işlemegi, könelmegine garşy we nepis freze kabul edýär.
★.Machinehli maşyn motory, 100% mis bolmagy kepillendirilen içerki birinji hatar markalardyr.
★.Elektrik enjamlary, tehnika, turbageçirijiler we ş.m. hyzmat möhletini uzaltmak üçin gorag çäreleri kabul edilýär.
★.Müşderilere enjamlaryň ýerleşiş meýilnamalaryny jikme-jik hödürläň we çyzgylary mugt ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki: