Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

com1

“Henan Young Bamboo Industrial Co., Ltd.” ýokary derejeli kagyz önümlerini öndürýän enjamlary öndürmekde öňdebaryjydyr.Endokary derejeli enjamlary we enjamlary öndürmekde köp ýyllyk tejribämiz bilen, innowasiýa önümlerimiz we satuwdan soňky ygtybarly hyzmatymyz üçin ajaýyp abraý gazandyk.

Esasy önümlerimiz: gumurtga tarelkasy, hajathana dokma maşynlary, salfetka dokma maşynlary, ýüz dokma maşynlary we beýleki kagyz önümlerini öndürýän enjamlar.Zawodymyzda ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahalarynda öndürmäge mümkinçilik berýän çylşyrymly tehnologiýa bilen iň häzirki zaman önümçilik liniýalary bar.Müşderilere satyn almazdan ozal we soň hünär tehniki goldaw berip biljek tejribeli inersenerler bilen enjamlaşdyryldy.

Toparymyz, ömrüniň dowamynda enjamy ulanmak ýa-da tehniki hyzmat etmek bilen baglanyşykly islendik soraga jogap tapyp biler.Mundan başga-da, dizaýn ukybymyz ikinji orunda durýar;Netijeli işlemegi we iň ýokary öndürijilik ukybyny üpjün etmek bilen müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän optimal dizaýnlary döretmek üçin ösen CAD programma üpjünçiligini ulanýarys.

Iş filosofiýasy

“Henan Young Bamboo Industrial Co., Ltd.” müşderileri hemişe birinji ýerde durýarlar!Şonuň üçin satuwdan soňky giňişleýin hyzmatlary hödürleýäris, şol sanda saýtda gurnama gollanmasyny, elmydama amatly işlemegi üpjün etmek üçin bilimli tehniklerimiziň yzygiderli yzarlamalaryny.Mundan başga-da, gowşuryş senesinden bäri bir ýylyň dowamynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, ätiýaçlyk şaýlary belli bir şertlerde mugt üpjün ediler, şonuň üçin maýa goýumlaryňyzyň biziň bilen howpsuzdygyny bilip bilersiňiz!Müşderilere ýüze çykan meseleleri çözmäge diňe bir kömek edip bilmeris, müşderilere öz işlerinde has uly üstünlik gazanyp, uzak möhletli hyzmatdaşlygymyza ýetip biler ýaly, enjamlary gurmak we goldamak üçin baý hünär bilimlerine we enjamlara eýe bolmaga mümkinçilik bereris. .

com2
kompaniýa (2)

Gysgaça aýdanymyzda, müşderilere kagyz öndürýän maşyn taslamasy we kagyz ýumurtga çüýşesi öndürýän önümçilik liniýasy üçin doly çözgüt hödürlemegi we müşderilerimiziň satuwdan ozal, wagtynda we soň ýüze çykýan ähli meselelerini çözmegine kömek etmek üçin elimizden gelenini edýäris.Häzirki wagtda bazardaky beýleki bäsdeşlerden tapawutlanýan ajaýyp müşderi hyzmaty bilen bilelikde premium tehnika çözgütlerini hödürlemek bilen buýsanýarys!Eger işiňiz kagyz önüm öndürýän maşyny talap edýän bolsa, onda Henan Young Bamboo Industrial Co., Ltd.-den başga bir zat gözlemäň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hünär önümleriniň bilimleri

Hünärment önümleriniň biliminiň ähmiýetini, esasanam kagyz önümlerini öndürmekde artykmaç edip bolmaz.Satyjylarymyz önümi hünär taýdan öwretdiler we enjamyň gurluşyna we işleýşine gaty ökde.
Şol sebäpli, müşderilere önümlerimizi ulanmagyň iň oňat usuly we täze enjam saýlanyňyzda üns bermeli esasy aýratynlyklary bilen üpjün edip bilerler.

3. Gurnama gollanmasy

Zawodymyzda her bir enjam saýtdan çykmazdan ozal synagdan geçirilýär we synag maşynynyň suratlary we wideolary iberilýär. Mundan başga-da, müşderilere jikme-jik gurnama sapaklary berýäris we enjamyň ýokary hilli öndürijiligini netijeli saklaýarys. .
Şonuň üçin enjamymyzy gurýan bolsaňyz ýa-da enjamyňyzda haýsydyr bir mesele bar bolsa we biziň kömegimize mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

2. Baý satuw tejribesi

Köp ýyllyk satuw tejribesi bilen, müşderilerimiz üçin, esasanam ýaňy başlan telekeçiler üçin jogapkärçilik çekeris. Biz öz ýurtlarynda gyzgyn satylýan maşyn stilini bilýäris, şeýle hem olaryň zerurlyklaryna we aladalaryna düşünýäris, şonuň üçinem ederis zerurlyklaryny we býudjetini kanagatlandyrmak üçin dürli müşderilere görä dürli meýilnamalar.

4. Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat

Satuwdan soň gowy hyzmat etmek zerurdyr.Esasy bölekler üçin bir ýyl kepilligi goldaýarys we ömürboýy enjam hakda islendik maslahatdan lezzet alýarys.5 minudyň içinde jogap bermäge we bir sagadyň dowamynda müşderileriň meselelerini çözmäge kepil geçýäris.Günde 24 sagat islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Hünär önümleriniň bilimleri

Hünärment önümleriniň biliminiň ähmiýetini, esasanam kagyz önümlerini öndürmekde artykmaç edip bolmaz.Satyjylarymyz önümi hünär taýdan öwretdiler we enjamyň gurluşyna we işleýşine gaty ökde.
Şol sebäpli, müşderilere önümlerimizi ulanmagyň iň oňat usuly we täze enjam saýlanyňyzda üns bermeli esasy aýratynlyklary bilen üpjün edip bilerler.

2. Baý satuw tejribesi

Köp ýyllyk satuw tejribesi bilen, müşderilerimiz üçin, esasanam ýaňy başlan telekeçiler üçin jogapkärçilik çekeris. Biz öz ýurtlarynda gyzgyn satylýan maşyn stilini bilýäris, şeýle hem olaryň zerurlyklaryna we aladalaryna düşünýäris, şonuň üçinem ederis zerurlyklaryny we býudjetini kanagatlandyrmak üçin dürli müşderilere görä dürli meýilnamalar.

3. Gurnama gollanmasy

Zawodymyzda her bir enjam saýtdan çykmazdan ozal synagdan geçirilýär we synag maşynynyň suratlary we wideolary iberilýär. Mundan başga-da, müşderilere jikme-jik gurnama sapaklary berýäris we enjamyň ýokary hilli öndürijiligini netijeli saklaýarys. .
Şonuň üçin enjamymyzy gurýan bolsaňyz ýa-da enjamyňyzda haýsydyr bir mesele bar bolsa we biziň kömegimize mätäç bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

4. Satuwdan soňky ajaýyp hyzmat

Satuwdan soň gowy hyzmat etmek zerurdyr.Esasy bölekler üçin bir ýyl kepilligi goldaýarys we ömürboýy enjam hakda islendik maslahatdan lezzet alýarys.5 minudyň içinde jogap bermäge we bir sagadyň dowamynda müşderileriň meselelerini çözmäge kepil geçýäris.Günde 24 sagat islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Kompaniýa sergisi

kompaniýa3
kompaniýa4
kompaniýa5
kompaniýa6
kompaniýa7

Kompaniýa şahadatnamalary

cer (1)
cer (2)
cer (3)
cer (1)