Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

Eggumurtga çüýşesini guratmagyň tygşytly usuly näme?

Eggumurtga gaplarynyň guramagy, köplenç saýlanan guradyjydyr.Guradyjynyň anyk görnüşini hakyky ýagdaýa görä çözmeli.Ilki bilen gysgaça analiz edeliň.

1: Tebigy guradyň

Bu guratmagyň usulynyň esasy ýylylyk çeşmesi, az maýa goýumlary we çalt netijeleri bolan ownuk ýumurtga gaplary üçin amatly gün.
eebe216b12917c3d8b684330e9fa41b
2: Kerpiç peçleri guratmak

Sahypa birneme uly we kömür ýakmak üçin amatly ýerler üçin amatly.

68aea0c1b6046075a68240b06e94191

3: metal guradyjy

Maýa goýumlary köp, kerpiç peçden has amatly we kerpiç peçden az meýdany tutýar.

Polat gurluş guradyjy kanal we beton guratma kanaly esasan guradyjy kanalyň dürli materiallary bilen bölünýär. Principleörelge esasan birmeňzeşdir. Şonuň üçin esasan prinsip hakda gürleşýäris. Guramak ýörelgesi, ähli guradyş kanalyny gyzdyrmakdyr.Adaty ýagdaýlarda, guradyş kanalynyň orta böleginde ýyladyş nokady gurulýar.Çybyk polat materiallary polat gurluşy guratmak kanalynda, refrakter kerpiç beton guratma kanalynda ulanylýar.Orta bölegi hemişe gyzdyryljakdygy sebäpli, temperatura gaty ýokary we guradyş maksadyna ýetmek üçin ähli guradyjy kanal gyzgyn howanyň akymy bilen gyzdyrylýar.

53341aaa6f95f3c28cfc141626f471c

Kompaniýamyz kömür bilen işleýän ýyladyş, tebigy gaz bilen ýyladyş, elektrik ýyladyş we ş.m. ýaly dürli ýyladyş usullaryny berip biler Elbetde, iň tygşytly kömür bilen ýyladyş, ýöne häzirki daşky gurşawy goramak talaplaryny göz öňünde tutmak maslahat berilýär. her kim tebigy gaz ýyladyşyny ulanýar.Diňe çykdajy ýokary däl, has möhümi, daşky gurşawy hapalamaýar. Heatylylyk sarp ediş nukdaýnazaryndan polat konstruksiýalaryň ýyladyş netijeliligi bilen deňeşdirilende, beton guratmak kanallarynyň ýyladyş netijeliligi has ýokary, sebäbi termal metallaryň geçirijiligi topragyň we daşlaryňkydan has güýçlidir, şonuň üçin gaçmak nukdaýnazaryndan has köp ýylylyk sarp ediler we polat gurluşyny guratýan kanal arassaçylyk we estetika taýdan has artykmaçlyklara eýe bolar. Hoşniýetliler hoşniýetli we akyllylary görýärler akyllylar we hukuk iň gowusydyr.


Iş wagty: Apr-08-2023