Innowasiýa we ygtybarly

Önümçilikde köp ýyllyk tejribe bilen
sahypa_banner

“Eggumurtga gaplarynyň haýsy görnüşlere bölünýändigini bilýärsiňizmi?"

BANNER3

Materialsumurtga gaplary önümçilik materiallaryna görä 3 görnüşe bölünýär :

Biri: Pulpa ýumurtgasy

Köplenç ulanylýan 30 sany ýumurtga gapagy we ýumurtga kartony.Esasy önümçilik çig mallary gaýtadan işlenen kagyz, karton, köne kitaplar, gazetler we ş.m. specialörite önümçilik amallary arkaly dürli şekilli we ululykdaky ýumurtga gaplary ýasalyp bilner.Çig malyň hemmesi gaýtadan işlenen kagyz bolany üçin, önümçilik ýönekeý we çalt bolýar we geljekde gaýtadan ulanylyp we gaýtadan ulanylyp bilner.Daşky gurşawy goramagyň biraz goragçysy diýip atlandyryp bolar we halkara derejesinde ykrar edildi.

Pulumurtga gap-gaçlaryny öndürmek, ýumurtga tarelkasy bilen aýrylmazdyr.Eggumurtga gaplaýjy maşynyň, telekeçileriň köpüsiniň ulanmagy üçin amatly maýa goýumlary we çalt netijeleri bar.

Iki: Plastiki ýumurtga gapagy

Plastiki ýumurtga gaplary, öndürilen çig mallara baglylykda plastik ýumurtga gaplaryna we PVX aç-açan ýumurtga gutularyna bölünip bilner.

1. Plastiki ýumurtga gaplary sanjym galyndylarydyr.Esasy çig mal, käbir materiallardan, meselem, kompýuter materiallary, ABC, POM we ş.m. alynýar. Plastiki ýumurtga gaplary has güýçli, çydamly, basyşa we damja çydamly, ýöne seýsmiki garşylyk pulpa gaplaryndan pesdir, şeýle hem çig malyň ekologiýa taýdan arassa däldigi sebäpli, ulanyş çäkleri has çäklidir.

2. PVC aç-açan ýumurtga gutulary, aç-açanlygy we owadan ýerleşdirilmegi sebäpli iri supermarketler tarapyndan gowy görülýär, ýöne çig malyň aýratynlyklary sebäpli ýumurtga gutulary birneme ýumşak we köp gatly ýerleşdirmek üçin amatly däl we transport bahasy has ýokary.

Üç sany merjen pagta ýumurtgasy

Elektron söwda pudagynyň ösmegi bilen ýumurtgalar hem arkaýyn transporta tarap hereket edýärler, şonuň üçin merjen pagta ýumurtga gaplary ekspress transport pudagynda ýumurtga iberilmegini doly kanagatlandyryp biler. Bahasy gaty ýokary, çig mal daşky gurşawa laýyk bolup bilmez gorag şertleri.Häzirki wagtda olar diňe ekspress eltiş pudagynda ýumurtga daşamak üçin ulanylýar!


Iş wagty: 28-2023-nji mart